• Algemene ledenvergadering

  17 okt 2022
 • UITNODIGING

  Maarheeze, 3 November 2021

  Aan de leden van voetbalvereniging Maarheeze,

  Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de (verplicht te houden).

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  op donderdag 17 november a.s. om 21.00 uur in de kantine.
  Ouders zien wij als wettelijke vertegenwoordiger van het kind.
  Dus ook ouders van kinderen, wees welkom!

  AGENDA:

  1. Opening.
  2. Mededelingen door het bestuur.
  3. Notulen vorige algemene ledenvergadering.
  4. Ingekomen en verzonden stukken: deze liggen gedurende een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.
  5. Algemeen jaarverslag.
  6. Jaarverslag junioren.
  7. Financieel jaarverslag: de boekhouding ligt eveneens gedurende een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage, waarbij de penningmeester, zo nodig nadere uitleg zal geven.
  8. Verslag kascommissie.
  9. Verkiezing kascommissie.
  10. Vaststelling begroting.
  11. Bestuursverkiezing: Huub v/d Linden en Pieter Gielen , treden af als bestuurslid.
  12. Huub v/d Linden stopt als voorzitter en is herkiesbaar als bestuurslid.
  13. Ook Frank Rampen treedt af als bestuurslid, Frank blijft beschikbaar tot er iemand zijn taken overneemt
  Kandidaat-bestuursleden kunnen door de leden, schriftelijk, tot aanvang van de vergadering, worden ingediend bij de voorzitter. Conform de statuten moeten deze kandidaatstellingen gesteund worden door de handtekeningen van 7 leden van de vereniging.
  14. Rondvraag.
  Vragen voor de rondvraag dienen voor 14 november a.s. schriftelijk of via email bij het secretariaat te worden ingediend. Algemene vragen zullen zo mogelijk tijdens de vergadering beantwoord worden, persoonlijke vragen zullen, na afloop van de vergadering, met de indiener besproken worden.
  15. Sluiting.

  Wij hopen u allen op deze ledenvergadering te mogen begroeten. Gaarne ontvangen wij bericht indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Namens bestuur V.V. Maarheeze,
  Pieter Gielen, secretariaat,
  Stationsstraat 41A ,
  6026 CS Maarheeze

  secretaris@vvmaarheeze.nl