• Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
  1. De vereniging is genaamd Voetbalvereniging Maarheeze, hierna te
  noemen: “de vereniging”. Zij heeft haar zetel in Maarheeze, gemeente
  Cranendonck.
  De verkorte naam van de vereniging is VV Maarheeze.
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat wordt
  gehouden bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

  Artikel 2 – Duur
  1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
  2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig
  juni.
  3. De vereniging is opgericht op een mei negentienhonderdtwee en dertig.

  Artikel 3 – Doel
  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van
  de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
  (KNVB);
  b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde
  wedstrijden en evenementen;
  c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
  d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
  3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

  Artikel 4 – Lidmaatschap
  1. a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn
  toegelaten.
  b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn
  van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging.
  2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden
  toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB
  worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft
  beëindigd.
  b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al
  degenen die in de vereniging een functie – welke dan ook –
  bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
  c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de
  vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de
  KNVB.
  3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van
  betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating
  besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel
  bepaalde.
  4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid
  wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid”
  verlenen.
  5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en
  geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door
  de KNVB aan te geven wijze.

  Artikel 5 - Rechten en verplichtingen
  1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de
  vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit,
  ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een
  voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde
  rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur
  onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het
  betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
  2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam
  van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor
  zover de desbetreffende algemene vergadering het bestuur daartoe
  vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
  3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel
  bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
  4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden
  uitgeoefend door het bestuur.
  5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene
  vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden
  opleggen.
  6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te
  gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt
  gevorderd.
  7. De leden zijn gehouden:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten
  van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander
  orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een
  orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde
  wedstrijdbepalingen na te leven;
  c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen
  en/of van de voetbalsport in het algemeen, niet te schaden.

  Artikel 6 – Straffen
  1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in
  strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of
  besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen
  van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is
  met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen
  en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen
  van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden
  geschaad.
  2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld,
  geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het
  bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en
  bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement
  daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een
  tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als
  organen van de vereniging te beschouwen.
  3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als
  bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel te bestraffen, is het bestuur
  bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een
  ander orgaan aanwijst.
  4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
  kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
  4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een
  bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal
  wedstrijden;
  5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde
  functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
  6. geldboete.
  b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid
  mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde
  straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
  c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad en/of op de website van de
  vereniging gepubliceerd.
  5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden
  opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan
  het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met
  uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
  6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
  wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
  van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
  benadeelt.
  b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo
  spoedig mogelijk door middel van een aangetekende brief met
  opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.
  7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten
  hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het
  Tuchtreglement daar een ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn
  vastgesteld en in het clubblad en/of op de website van de vereniging zijn
  gepubliceerd.
  8. a. Indien in het Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen
  ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van
  lid 3 van dit artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst
  van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene
  vergadering, tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is
  vermeld.
  b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt de
  tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet opgeschort.

  Artikel 7 - Einde lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6 van
  deze statuten.
  2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in
  het Tuchtreglement anders is bepaald.
  3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  a. in de gevallen in de statuten genoemd;
  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de
  statuten aan het lidmaatschap stellen;
  c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd
  het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in
  dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang
  beëindigen:
  1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap
  te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn
  beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend
  geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet
  op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging
  komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden
  gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven,
  wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder
  begrepen;
  3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot
  omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie
  of tot splitsing.
  4. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b van
  dit lid bepaalde, slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar
  en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op
  deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
  b. In afwijking van het onder a van dit lid bepaalde kan het
  lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de
  gevallen als genoemd in lid 3, lid 4 onder b en lid 6 van dit artikel.
  c. Een opzegging in strijd met het onder a van dit lid bepaalde doet het
  lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op
  de datum waartegen was opgezegd.
  6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere
  wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze
  ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het
  desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft
  opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar
  volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan
  aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of
  zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is
  afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin
  begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht
  uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn
  in beroep te gaan.

  Artikel 8 – Donateurs
  1. De vereniging kent naast leden donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn
  toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een
  door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke
  hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of
  opgelegd.
  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde
  wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de
  jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
  verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 9 – Bestuur
  1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die
  door de algemene vergadering uit de leden in functie worden
  benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
  algemene vergadering.
  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en
  penningmeester.
  2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten
  minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van
  een bindende voordracht.
  3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt
  af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende
  bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse
  vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger
  in.
  4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden,
  stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast
  en doet hiervan – in het clubblad, door middel van een schriftelijke
  kennisgeving en/of door middel van een bericht op de website van de
  vereniging – mededeling aan de leden.
  5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
  behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak, waarbij men zich
  moet richten naar de belangen van de vereniging en de met haar
  verbonden ondernemingen of organisaties. Indien het een
  aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
  bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake
  van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet
  nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
  daarvan af te wenden.
  6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan
  indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een
  meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte
  stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
  door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken.
  8. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:
  a. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de
  vereniging en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die een
  geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor
  hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen;
  b. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die
  financiering verstrekt aan de vereniging en/of een aan de vereniging
  gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers
  van de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of
  trainingen.
  c. Onder het verstrekken van financiering als bedoeld onder a en b van
  dit lid wordt niet verstaan het verstrekken van een sponsorbijdrage
  ter grootte van vijf procent (5 %) of minder van de netto-omzet van
  de vereniging en (indien van toepassing) de aan de vereniging
  gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers
  van de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of
  trainingen.

  Artikel 10 – Bestuursbevoegdheid
  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
  het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met
  belet of ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur
  bevoegd tot uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter
  verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
  waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval
  van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur
  tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de
  gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de
  aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
  3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te
  benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast
  te stellen.
  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
  onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door
  het bestuur zijn benoemd.
  5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene
  vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
  tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot
  het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
  hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
  zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
  indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
  tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 9 lid 5. Wanneer
  hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
  genomen door de algemene vergadering.

  Artikel 11 – Vertegenwoordiging
  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet
  anders voortvloeit.
  2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd
  door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de
  penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden
  tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te
  verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in
  de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
  3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan
  bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover
  uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of
  voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid
  tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden
  ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
  bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van
  de in artikel 10 lid 5 van deze statuten bedoelde handelingen.
  4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een
  volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze
  bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen
  waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is
  besloten.

  Artikel 12 - Rekening en verantwoording
  1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen
  omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen
  tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes
  maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van
  deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit
  over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
  beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
  toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle
  bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan
  wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
  afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
  bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
  nakomen.
  3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande
  uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen
  uitmaken van het bestuur.
  b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden
  volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts
  éénmaal herbenoembaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en
  lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
  bevindingen uit.
  4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar
  onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
  desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en
  de bescheiden van de vereniging te geven.
  5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van
  de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle
  handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
  6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van
  dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

  Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie
  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  c. subsidies, giften en andere inkomsten.
  2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die
  door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij
  kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
  bijdrage betalen.
  3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het
  betalen van contributie.
  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
  niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

  Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging
  1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering,
  alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de
  algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en
  aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid
  is toegekend.
  2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de
  voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
  werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de
  juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk
  vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
  meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
  stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
  stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
  stemming.
  3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op
  de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden
  goedgekeurd.
  4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de
  statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig
  besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken
  van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande
  handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het
  besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden
  bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld,
  dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke
  termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit
  heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
  5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet
  omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde,
  vernietigbaar:
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot
  stand komen van het besluit regelen;
  2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in
  artikel 5 lid 6 van deze statuten;
  3. wegens strijd met een reglement.
  b. Tot de onder a van dit lid bedoelde bepalingen behoren niet die
  welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b van dit
  artikel wordt gedoeld.
  6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een
  jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende
  bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit
  kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
  7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder
  a van dit artikel, kan door een daartoe strekkend besluit worden
  bevestigd.
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen
  besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging
  aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het
  vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit
  de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

  Artikel 15 - Algemene vergaderingen
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
  bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de
  statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een
  algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone
  algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
  gewenst acht.
  3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
  met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De
  bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden
  schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg
  toegezonden bericht, met gelijktijdige vermelding van de agenda.
  4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een
  zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één
  tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering,
  verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
  termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
  gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
  door oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel of
  door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse
  waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De
  verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
  de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
  5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. jaarverslag van het bestuur;
  c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  d. verslag van de kascommissie;
  e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en
  de daarbij behorende toelichting;
  f. vaststelling van de contributies;
  g. vaststelling van de begroting;
  h. benoeming bestuursleden;
  i. benoeming commissieleden;
  j. rondvraag.

  Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
  bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn
  plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan
  te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
  voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
  2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een
  bestuurslid notulen gemaakt, ook als deze digitaal gehouden wordt. De
  notulen worden in het clubblad en/of op de website van de vereniging
  gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en
  dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden
  vastgesteld.

  Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering
  1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang
  tot de algemene vergadering.
  c. In afwijking van het onder b van dit lid bepaalde heeft een geschorst
  lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om
  daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig
  het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van deze statuten, diens beroep
  tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
  d. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de
  algemene vergadering over moet besluiten.
  2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
  3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
  gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. Aan de eis van een
  schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is
  vastgelegd. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal
  voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.
  4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde
  personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of
  verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun
  echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
  5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
  vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
  dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
  6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk,
  tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke
  stemming wenselijk acht.
  7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet
  anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
  verworpen.
  8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid
  van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
  meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden
  tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte
  stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede
  stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft
  verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het
  lot.
  9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
  - blanco uitgebracht zijn;
  - op enigerlei wijze ondertekend zijn;
  - iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
  - andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt
  gestemd.
  b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een
  gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten
  beschouwing.

  Artikel 18 - Elektronisch stemmen
  1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn,
  kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch
  communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch
  communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
  kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht
  kan uitoefenen.
  2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een
  elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder
  dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene vergadering,
  worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering
  worden uitgebracht.
  3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het
  elektronisch communicatiemiddel.

  Artikel 19 – Statutenwijziging
  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
  algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
  dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn
  voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien
  dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
  een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
  dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
  voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
  geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
  dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien
  dagen vóór vergadering kennisgegeven aan alle leden door middel van
  schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg
  toegezonden bericht.
  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing,
  indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
  stemmen wordt aangenomen.
  4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de
  uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee
  derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee
  derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier
  weken op een andere datum daarna een tweede vergadering
  bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de
  vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
  aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden
  genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de
  uitgebrachte stemmen.
  5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
  notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling
  gedaan in het clubblad en/of op de website van de vereniging. Ieder
  bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte
  bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de
  wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden
  door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
  6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de
  voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de
  wijziging van de naam van de vereniging.

  Artikel 20 – Fusie
  1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in
  artikel 19 lid 1, 2 en 4 van deze statuten van overeenkomstige
  toepassing.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet
  worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een
  fusie aan te gaan met een of meer met name genoemde andere
  verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet
  ten minste veertien dagen bedragen.

  Artikel 21 - Ontbinding en vereffening
  1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in
  artikel 19 lid 1 en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige
  toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit
  van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden
  van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
  minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is
  (quorum).
  c. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene
  vergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een
  volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te
  houden algemene vergadering. Het besluit moet worden genomen
  met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte
  stemmen.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet
  worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de
  vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
  vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
  3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de
  vereniging op als vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de
  alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige
  benoeming van één of meer vereffenaars.
  4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel
  batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer
  bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen
  aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.
  5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur
  amateurvoetbal van de KNVB.
  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
  vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
  blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
  mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging
  uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
  liquidatie".
  7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de
  bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de
  vereffening.

  Artikel 22 – Reglementen
  1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement,
  Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.
  2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
  dwingend recht bevat, noch met de statuten.
  3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn
  met de statuten en reglementen van de KNVB.