• VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE

  • Bepaald het beleid van de technische commissie, in samenspraak met de overige commissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
  • Coördineert de diverse commissietaken.
  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de seniorencommissie.
  • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen seniorencommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de seniorenafdeling.
  • Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
  • Heeft een coördinerende taak bij werving seniorencommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
  • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe seniorenspelers.
  • Zorgt voor werving van seniorentrainers.
  • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator.
  • Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
  • Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering i van het seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.
  • Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).